Privacyreglement Robuflex Bouw B.V.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de website van Robuflex Bouw B.V. registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Robuflex Bouw B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Robuflex Bouw B.V. de plicht om haar klanten, werknemers en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Robuflex Bouw B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Robuflex Bouw B.V. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Robuflex Bouw B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Robuflex Bouw B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Robuflex Bouw B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Robuflex Bouw B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant of zakelijke relatie wordt of bent van Robuflex Bouw B.V., de website bezoekt, een werknemer van Robuflex Bouw B.V. bent of via het contactformulier contact met ons opneemt. Robuflex Bouw B.V. verzamelt van werknemers naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie van het identiteitsbewijs en mogelijk foto. Van zakelijke relaties en klanten verzamelt Robuflex Bouw B.V. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel geboortedatum. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten, werknemers en zakelijke relaties met Robuflex Bouw B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten, werknemers en zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

IP-adressen/cookies

Robuflex Bouw B.V. houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten, werknemers en zakelijke relaties die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Robuflex Bouw B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Robuflex Bouw B.V.-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Robuflex Bouw B.V. met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Robuflex Bouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Robuflex Bouw B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Robuflex Bouw B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Robuflex Bouw B.V. om in te loggen in het digitale systeem.
  • de personen werkzaam voor Robuflex Bouw B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Robuflex Bouw B.V. verstrekte persoonsgegevens;
  • Robuflex Bouw B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Robuflex Bouw B.V. hanteert voor werknemers een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. Voor persoonsgegevens van zakelijke relaties en klanten hanteert Robuflex Bouw B.V. een termijn van drie jaar. De gegevens van zakelijke relaties die als ZZP’er worden ingeschakeld door Robuflex Bouw B.V. worden zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering bewaard, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Robuflex Bouw B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@robuflex.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Robuflex Bouw B.V.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Robuflex Bouw B.V. opnemen en probeert Robuflex Bouw B.V. er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Robuflex Bouw B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Robuflex Bouw B.V.

 

Privacyreglement Robuflex Bouw B.V.-versie juni 2018